Algemene voorwaarden

De Grensverspreider BVBA.
Postbus 43
3660 Opglabbeek
België
Btw BE 0448.094.369

Algemene ondernemingsvoorwaarden

De distributie van drukwerk vindt plaats conform de hierna vermelde algemene ondernemingsvoorwaarden welke steeds deel uitmaken van iedere bestelling die bij De Grensverspreider worden geplaatst.

-1 Middels ondertekening en/of toekenning van de opdracht verklaart de opdrachtgever notie te hebben genomen van deze voorwaarden en met deze voorwaarden zonder voorbehoud akkoord te gaan.

-2 Drukwerken dienen steeds 3 dagen voor verspreiding geleverd te worden in het centrale magazijn gelegen op de Nijverheidslaan 1534, 3660 Opglabbeek (België). Bij laattijdig aanleveren kan De Grensverspreider de distributie uitstellen of annuleren.

-3 Aanleveren van drukwerk kan steeds op werkdagen van 9u tot 16u (na afspraak), Nijverheidslaan 1534, 3660 Opglabbeek (magazijn achteraan).

-4 De aangeleverde drukwerken dienen steeds verpakt te worden met bijhorende vrachtbrief met vermelding van de inhoud.

-5 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op exclusieve verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters.

-6 Opgeslagen materialen bij De Grensverspreider zijn niet verzekerd. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering tegen tenietgaan van de opgeslagen materialen.

-7  Bij ons aangeleverd en/of door ons vervoerd drukwerk dient door de opdrachtgever verzekerd te zijn tegen voorkomende calamiteiten als brand en diefstal. Wij behouden ons het recht voor alle aansprakelijkheid voor niet verzekerd drukwerk af te wijzen.

-8 Iedere distributieopdracht wordt aangenomen met een garantie van 95% verspreiding.

-9 De Grensverspreider kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van overmacht: versperring openbare weg- abnormale weersomstandigheden- maatregelen van ordediensten- overstromingen.

-10 Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen vijf dagen na verspreiding c.q. uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk gemotiveerd aan de Grensverspreider BVBA te worden meegedeeld( straat+ huisnummer van klacht). Indien de klacht niet plaatsvindt binnen de hierboven aangegeven termijn, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van gestelde gebreken. Indien de klachten ongegrond zijn zullen de kosten ten laste zijn van de klant.

-11 De door De Grensverspreider BVBA te betalen schadevergoeding is maximaal het gedeelte van het factuurbedrag verbonden aan de niet, niet volledig of niet juist verrichte werkzaamheden in die plaatsen of gedeelten van plaatsen, waar fouten werden geconstateerd. Met inachtneming van bovenstaande is De Grensverspreider BVBA nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade. In geval De Grensverspreider BVBA door de bevoegde rechter toch op enige wijze aansprakelijk wordt gehouden, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van het totale factuurbedrag.

-12 De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het drukwerk niet in strijd is met ongeacht welke wettelijke bepalingen.

-13 Iedere offerte van De Grensverspreider heeft een geldigheidsduur van drie maanden na datering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

-14 Alle door De Grensverspreider opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief btw en exclusief andere heffingen.

-15 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar.  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal daarenboven een conventionele schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 50,00 euro.  Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.  Alle geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Bree en de Rechtbank van Tongeren, dan wel de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.